Dự án

Dự án

Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy Dược OPV

Năm

2022

Công suất

748.8 KWP

Sản lượng

1,07M KWh

Dự án

Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy DKSF Long An

Năm

2022

Công suất

1344.6 KWP

Sản lượng

1,9M KWh

Dự án

Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy thép Trường Phúc

Năm

2020

Công suất

1.1MWP

Sản lượng

2M KWh

Dự án

Dự án năng lượng mặt trời tại Đại Dũng Miền Trung

Năm

2020

Công suất

6 MWP

Sản lượng

8,32M KWh

Dự án

Dự án năng lượng mặt trời tại Boustead Projects

Năm

2020

Công suất

4 MWP

Sản lượng

6M KWh

Dự án

Dự án năng lượng mặt trời tại JSC

Năm

2020

Công suất

9000 KWP

Sản lượng

14,1M KWh

Dự án

Dự án năng lượng mặt trời tại Nhơn Trạch 3A

Năm

2020

Công suất

2500 KWP

Sản lượng

3,92M KWh

Dự án

Dự án năng lượng mặt trời tại An Phước

Năm

2020

Công suất

3300 KWP

Sản lượng

5,1M KWh

Dự án

Dự án năng lượng mặt trời tại Tam Phước A

Năm

2020

Công suất

2800 KWP

Sản lượng

4,7M KWh